جــــــــــــــــدیدترین رویـــــــــــدادها

رویـــــدادهای جــــــدید

اهـــــــــــــــــــداف انــــــــــــــجمن

اهــــــــداف انـــــــــجمن

گفت و گو

با عضویت در گروه انجمن میتوانید در مورد ایده های خودتان بحث کنید

یادگیری مهارت

با شرکت در برنامه های ویژه میتوانید مهارت های خودتان را افزایش دهید.

رشد در زمان تحصیل

دریافت مشاوره و تجربه افراد در حوزه مختلف

کارگاه آنلاین

گارکاه های آنلاین و مستمر برای همفکری و تعامل دانشجویان و اساتید دانشگاه

انجمن علمی مخترعین و مبتکرین دانشگاه محقق اردبیلی

چهارمین شماره نشریه نوبل