نشست علمی با رویداد فناوری هوش مصنوعی در صنایع مبتنی بر پیامد ها و دستاورد ها
زمان ثبت نام پایان یافت!