درباره سایت و اعضا

انجمن علمی مخترعین و مبتکرین تنها انجمن بین رشته ایی دانشگاه محقق اردبیلی است. و به همین دلیل امکان و تمایل ورود به هر رشته و تخصصی را دارد، و در هر زمینه که بنا بر حضور این انجمن باشد همراه با نوآوری ،خلاقیت و ابتکار خواهد بود، تا این انجمن رسالت خود را به سر انجام برساند. هدف اصلی این انجمن آماده سازی دانشجویان و جوانان برای آینده ی دائما در حال تغییر از طریق آموزش های پیشگامانه و نوآورانه در زمینه های مختلف است.

دکتر علی روشنیان فرد

استاد مشاور انجمن

فائزه جباری

نائب دبیر انجمن

سارا یوسفی

مدیر کارگروه ها

ابوذر پورعبداله

مدیر سایت انجمن

زهرا شیری

عضو هیئت تحریریه و مترجم

مهدی قاسمی

دبیر انجمن و مدیر مسئول نشریه نوبل

امین تکرمیان

گرافیست و عکاس

فاطمه سعیدی

عضو هیئت تحریریه انجمن

زینب رضایی

سر دبیر نشریه

محمد امین قربانزاده

عضو هیئت تحریریه و مترجم

دکتر علی روشنیان فرد

استاد مشاور انجمن

مهدی قاسمی

دبیر انجمن و مدیر مسئول نشریه نوبل

فائزه جباری

نائب دبیر انجمن

امین تکرمیان

گرافیست و عکاس

سارا یوسفی

مدیر کارگروه ها

فاطمه سعیدی

عضو هیئت تحریریه انجمن

زینب رضایی

سر دبیر نشریه

ابوذر پورعبداله

مدیر سایت انجمن

زهرا شیری

عضو هیئت تحریریه و مترجم

محمد امین قربانزاده

عضو هیئت تحریریه و مترجم