معرفی همکاران انجمن مخترعین و مبتکرین

محمد آخربین

دیپلم ریاضی فیزیک، دانشجوی کارشناسی ریاضی کاربردی، مدرس دروس ریاضی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی