معرفی همکاران انجمن مخترعین و مبتکرین

محیا علیپور

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه محقق اردبیلی، دبیر انجمن علمی حقوق سال ۹۹، عضو عادی انجمن علمی حقوق سال ۹۸، دارای مدرک ICDL 1 و ICDL 2