معرفی همکاران انجمن مخترعین و مبتکرین

آیدا فخری

مدرس زبان، مترجمی، گویندگی، شاعر، شعر چاپ شده در کتاب مجموعه اشعار