معرفی همکاران انجمن مخترعین و مبتکرین

صغری باقر پور

دانشجوی روانشناسی در مقطع کارشناسی، نائب دبیر انجمن علمی روانشناسی، برگزیده اولین برنامه شتابدهی دانش بنیان دانشگاه محقق اردبیلی، کسب گواهی پذیرش مقاله از اولین همایش ملی روان شناسی بالینی کودک و نوجوان، عضو بنیاد ملی نخبگان استان اردبیل