معرفی کسب و کار های دانشجویی

عسل طبیعی دارچین

موسس: مهدی قاسمی

عکاسی و گرافیک

موسس: امین تکرمیان

میوه خشک دارچین

موسس: فاطمه سعیدی

خدمات کسب و کار

موسس: ابوذر پورعبداله

گالری راد

موسس: زهرا کافی راد