معرفی همکاران انجمن مخترعین و مبتکرین

شهلا دیده بان

دیپلم انسانی، لیسانس آب و هوا شناسی از دانشگاه محقق اردبیل، دانشجوی ارشد آب هوا شناسی سینوپتیک از دانشگاه محقق اردبیل، دارای مدرک بین المللی کار آفرینی،و در مرکز رشد دانشگاه آزاد اردبیل فعالیت می کنم.