معرفی همکاران انجمن مخترعین و مبتکرین

سپیده قهرمان پور

دانشجوی کارشناسی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، سردبیر نشریه دغدغه بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی، فعال انجمن علمی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، عضو هیئت تحریریه نشریه تحول انجمن علمی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، نویسنده، فعال دانشجویی، آشنا به نرم افزارهای word, powerpoint, exel