معرفی همکاران انجمن مخترعین و مبتکرین

لیلا قاسمی

رشته تحصیلی :آموزش زبان انگلیسی، مدرس زبان انگلیسی؛ توانایی در ترجمه عضو هیئت تحریریه پایگاه خبری؛دبیر بخش بانوان پایگاه خبری