معرفی همکاران انجمن مخترعین و مبتکرین

سمیه مستانه

رزومه هم کارشناسی ارشد شهرسازی و مدرس دیجیتال مارکتینگ و نرم افزارهای تخصصی فنی و حرفه ای