معرفی همکاران انجمن مخترعین و مبتکرین

مهدی قاسمی

دبیر انجمن مخترعین و مبتکرین، دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی