معرفی همکاران انجمن مخترعین و مبتکرین

نگین قاسمی

دانشجو کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی، نشریه دانش زیستی و فعالیت های ارائه دانشجویی