درباره نشریه نوبل و هیئت تحریریه
اولین شماره

نام نشریه: نوبل
صاحب امتیاز: انجمن علمی مخترعین و مبتکرین
دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول: مهدی قاسمی
سردبیر: زینب رضائی
شماره مجوّز: ۳۷۴۲/ف/م
دوره انتشار: گاهنامه، شماره اول، زمستان ۱۳۹۹

دومین شماره

نام نشریه: نوبل
صاحب امتیاز: انجمن علمی مخترعین و مبتکرین
دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول: مهدی قاسمی
سردبیر: زینب رضائی
شماره مجوّز: ۳۷۴۲/ف/م
دوره انتشار: گاهنامه، شماره دوم، بهار 1400