نشریه نوبل و هیئت تحریریه

اولین شماره

نام نشریه: نوبل
صاحب امتیاز: انجمن علمی مخترعین و مبتکرین
مدیر مسئول: مهدی قاسمی
سردبیر: زینب رضائی
شماره مجوّز: ۳۷۴۲/ف/م
دوره انتشار: گاهنامه، شماره اول، زمستان ۱۳۹۹

دومین شماره

نام نشریه: نوبل
صاحب امتیاز: انجمن علمی مخترعین و مبتکرین
مدیر مسئول: مهدی قاسمی
سردبیر: زینب رضائی
شماره مجوّز: ۳۷۴۲/ف/م
دوره انتشار: گاهنامه، شماره دوم، بهار 1400

سومین شماره

نام نشریه: نوبل
صاحب امتیاز: انجمن علمی مخترعین و مبتکرین
مدیر مسئول: مهدی قاسمی
سردبیر: زینب رضائی
شماره مجوّز: ۳۷۴۲/ف/م
دوره انتشار: گاهنامه، شماره سوم، پاییز 1400

چهارمین شماره

نام نشریه: نوبل
صاحب امتیاز: انجمن علمی مخترعین و مبتکرین
مدیر مسئول: مهدی قاسمی
سردبیر: محیا علیپور
شماره مجوّز: ۳۷۴۲/ف/م
دوره انتشار: گاهنامه، شماره چهارم، بهار 1401