معرفی همکاران انجمن مخترعین و مبتکرین

سیده لیلا ذاکری

دانشجوی کارشناسی رشته مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی، نویسنده و خبرنگار،
دبیر انجمن علمی مشاوره دانشگاه محقق اردبیلی، سردبیر نشریه آرمان (نشریه ی کانون آسیب های اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی)، عضو هیات تحریریه نشریه ی دغدغه ( نشریه ی بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی). مهارت نویسندگی، تحلیل گری، مقاله نویسی، خبرنگاری، روزنامه نگاری و فعالیت در حوزه زنان